Partnerzy projektu

Partner lider projektu:

Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa

Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa działa od 2009 roku zrzeszając osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym, najmłodsza z nich dopiero rozpoczyna dorosłe życie, zaś najstarsza jest pełną energii 90-latką. Celem działań Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności inicjuje ono i wspiera wszelkie formy zawiązywania porozumień środowisk lokalnych i opiniotwórczych na rzecz rozwoju samorządności i integracji; działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; inicjatywy zmierzające do pielęgnowania tradycji oraz rozwoju kultury i oświaty oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.

Partnerzy krajowi:

Polska Izba Handlu

Polska Izba Handlu - najszersza reprezentacja handlu detalicznego i hurtowego FMCG w Polsce. Zrzesza ponad 30 tys. podmiotów handlowych od pojedynczych sklepów po ogólnopolskie sieci franczyzowe i dystrybucyjne.

Izba reprezentuje interesy swoich Członków. Monitoruje i konsultuje procesy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim. Przeciwdziała wprowadzaniu rozwiązań niedostosowanych do potrzeb rynku, opracowuje także własne sugestie zmian, które usprawniają najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości i sektora handlu w Polsce.

Polska Izba Handlu jest również platformą rozwoju współpracy biznesowej umożliwiając zwiększanie konkurencyjności swoich Członków, np. przez udział w projektach unijnych, czy Programie Promocji Eksportu (wsparcie w rozwoju polskiego biznesu na rynkach zewnętrznych). Działania PIH koncentrują się m.in. wokół konkurencyjnych metod działań na rynku, doskonalenia zasad etyki i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej i doskonalenia kwalifikacji kadry menedżerskiej.

WSS Społem Śródmieście

Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście jest firmą działającą na rynku od ponad 142 lat, zrzesza 650 członków zatrudnia 485 osób, w tym 206 kobiet w wieku powyżej 50 lat. Posiada wykwalifikowane kadry HR, stosuje nowoczesne rozwiązania zarządzania zasobami ludzkimi, wdrożyła zarządzanie wiekiem, rozwija również odpowiedzialność społeczną angażując się w działania charytatywne i prokonsumenckie.

Partner ponadnarodowy:

Consorzio SIR Solidarieta’in Rete (Włochy)

CONSORZIO SiR -“Solidarność w Sieci” – założone w 2000 r. Konsorcjum zrzesza 12 spółdzielni socjalnych, którym udziela wsparcia w sferze projektowania i realizacji działań w zakresie projektów szkoleniowych i rozwojowych. SIR współpracuje z samorządem w planowaniu i realizacji lokalnej polityki dla osób zagrożonych wykluczeniem. Zrealizowała szereg przedsięwzięć szkoleniowych i projektów poświęconych spółdzielczości socjalnej, równouprawnieniu w miejscu pracy oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.