Problematyka projektu

Średni wiek dezaktywacji zawodowej w PL (GUS 2011r.) wynosi 56 lat podczas gdy w UE – 61 lat. Problem jest szczególnie istotny w świetle wejścia w życie zmiany ustawy o emeryturach i rentach, zakładający stopniowe zrównywanie i podwyższenie wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn (do 67r.ż.). Projekt odpowiada na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, jego kluczowym zadaniem jest połączenie zarządzania wiekiem z uwzględnieniem elastycznych form pracy oraz doskonalenia kompetencji wobec pracownic sektora handlu - K 50+ (przy traktowaniu tej grupy, jako inkubatorów wiedzy, mogących wpłynąć na innowacyjność rozwiązań organizacyjnych). Problem niskiej aktywizacji zawodowej kobiet 50+ jest znany, aczkolwiek cel dotyczy rozwiązania problemu dotyczy specyficznej grupy (problem niezauważany) K50+ o niskich kwalifikacjach natomiast posiadających dużą wiedzę praktyczną, których współcześnie zalicza się do tzw. grupy kreatywnych pracowników