O projekcie

Kobiety 50+ Talenty Wiedzy – wykorzystanie potencjału pracowników powyżej 50 roku życia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze MSP

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym październik 2012 – kwiecień 2015

Projekt jest realizowany w partnerstwie.

Zakres wypracowanych rozwiązań dotyczy opracowania nowej Strategii zintegrowanego ZZL w kontekście grupy docelowej (kobiet 50+), jako źródła przewagi konkurencyjnej MSP sektora handlu. O innowacyjności rozwiązania stanowi zagregowane podejście do zarządzania prac. 50+, które powstanie w wyniku analizy i selekcji nowoczesnych metod i narzędzi ZZL oraz analizy UE trendów i dobrych praktyk (adaptacja rozwiązań włoskich – efektów wdrażania inn.: zarządzanie wiekiem i intermentoring prac. oraz zaangażowanie we wdrażanie działań partnerów społecznych i władz lokalnych), a mianowicie zarządzanie: talentami, różnorodnością, wiedzą, wiekiem i rozwojem kapitału ludzkiego. Sednem innowacyjności jest dostosowanie w/w Strategii ZZL do konkretnej grupy pracowniczej: niskowykwalifikowanych kobiet 50+ zatrudnionych w sektorze handlu/ usług MSP.